Velkommen til oss!

Vi ønsker deg velkommen til Add Persona AS og håper du kommer til å trives hos oss. Dette
informasjonsbrevet vil gi deg nyttige opplysninger om ditt arbeidsforhold i Add Persona AS.
Les igjennom og kom gjerne med tilbakemelding hvis noe er uklart. Du er velkommen til å
ringe oss, enten du har spørsmål, noe du ønsker å drøfte eller bare har lyst til å slå av en prat.

Kort om oss

Add Persona AS er et vikar- og rekrutteringsbyrå som ble etablert i 2003. Vårt fokus er
kvalitet, personlig oppfølging og tilgjengelighet både for våre kunder og til deg som
vikar/konsulent. Det er vår jobb å vurdere din kompetanse og personlighet opp mot de ulike
stillinger vi har jobber med. Vi vil legge forholdene til rette for at du skal trives hos
oppdragsgiver under hele arbeidsforholdet.

Våre forventninger

Vi som jobber i Add Persona AS stiller høye krav til oss selv, men vi har også høye
forventninger til deg. Våre kunder er bevisst på viktigheten av god service og kvalitet i alle
ledd. Vi forventer at alle våre medarbeidere skal være representative og profesjonelle med
hensyn til oppførsel, språk og antrekk.

Dersom det er informasjon som er vesentlig for både oss og kunde er det viktig vi holdes
informert. Du skal rapportere til din rådgiver i Add Persona AS og dernest din nærmeste
leder hos Oppdragsgiver. Er du usikker på omfang og viktighetsgrad så ring din rådgiver.
Hovedprinsippet er likevel at Add Persona AS er din formelle arbeidsgiver med
Personalansvar og Oppdragsgiver fungerer som din operasjonelle arbeidsgiver med faglig og
”day-to-day” ansvar. Så har du spørsmål rundt ditt arbeidsforhold ta kontakt med din
rådgiver først.

Dette innebærer at du som ansatt i Add Persona skal rette spørsmål om lønn, kontrakt og
spørsmål til din rådgiver i Add Persona. Det er ikke rom for å diskutere lønn eller andre
kontraktuelle forhold, ønsker/problemer med oppdragsgiver.

Ansettelse

Som vikar/konsulent i Add Persona AS er du ansatt hos oss så lenge det enkelte oppdrag
varer. Add Persona AS er din formelle arbeidsgiver og er ansvarlig for utbetaling av lønn og
feriepenger, samt innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift. Hvert oppdrag bekreftes med
en skriftlig avtale (arbeidsbekreftelse).

Arbeidsavtalen

Ved ditt første oppdrag inngår vi en arbeidsavtale med deg. Jmf. Arbeidsmiljøloven § 14 -12
a. Denne avtalen inneholder generelle bestemmelser om arbeidsforhold, lønn, skattetrekk,
feriepenger, taushetsplikt og sluttattest. Stortinget har besluttet å implementere EU’s
bemanningsbyrådirektiv i norsk rett med virking fra 1.1.2013 og vi som rekrutterings- og
bemanningsbyrå stiller oss positiv til dette tiltaket. Vi etterlever krav og retningslinjer fra
direktivets likebehandlingsprinsipp og solidaransvar.

Arbeidsbekreftelse

Når vi har avtalt et oppdrag, vil du vil motta en arbeidsbekreftelse som du skal signere online
innen oppstartsdato. Bekreftelsen inneholder opplysninger om arbeidssted, oppdragets
varighet, arbeidstid, og timelønn. Dersom kunden ønsker å forlenge oppdraget med deg må
du samtykke i forlengelsen. Du får da tilsendt en arbeidsforlengesle som skal signeres online.

Lønn og timeføring

Lønn utbetales etterskuddsvis til din konto den 10. i måneden. Før første lønn må du sørge for å gi oss ditt kontonummer, og fødselsnummer slik at vi kan hente skattekort elektronisk. Dette gjøres ved å fylle ut din profil i RECMAN, ved endring av personnummer eller kontonummer, ta kontakt med oss på e-post.

Skattekort: Ved signering av arbeidsavtale og utfylling av personalskjema har du
godkjent at Add Persona kan innhente skatteopplysninger elektronisk via Altinn. Ved
endringer får vi beskjed om dette fra Altinn.

Timelister: Siste frist for innlevering av timelister er den siste dagen i måneden og
utbetaling av lønn skjer den 10. påfølgende måned. Dersom lønningsdato faller på
en helg- eller helligdag utbetales lønn siste virkedag før. Husk at det er ditt ansvar at
timelistene blir innsendt til oss innen fristen. Lister som kommer for sent vil ikke bli utbetalt før neste lønn.

Overtid: Overtidsbetaling skjer etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser hos den
aktuelle oppdragsgiver, (jfr. Oppdragsbekreftelse) og etter Arbeidsmiljøloven. All overtid skal
avtales og godkjennes av Oppdragsgiver på forhånd, ta kontakt med din rådgiver hvis du er i tvil.

Generelt: Overtid utbetales etter 9 timers arbeidsdag eller 37,5 timers arbeidsuke. 50 %
tillegg regnes frem til kl. 21.00. 100 % tillegg beregnes etter kl. 21.00 i ukedager. For lørdag
etter 4 timer og etter kl. 13.00 og for søndag og helligdager.

Forskudd: Add Persona AS utbetaler normalt ikke forskudd, men vi ønsker å være en
fleksibel arbeidsgiver, så ta kontakt med din rådgiver i spesielle tilfeller så vil vi
vurdere tilfeller hver for seg. Du få tilsendt et søknadsbrev der du må begrunne forskuddet.

Feriepenger: utbetales etter gjeldene regler i ferieloven. Utbetalingen skjer i juni måned.
Lønn på offentlige høytidsdager (1. og 17. mai): Betaling skjer etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser hos den aktuelle oppdragsgiver, jfr. Oppdragsbekreftelse, Arbeidsmiljøloven og Likebehandlingsprinsippet.

Generelt: Om ikke annet er avtalt, har du krav på lønn den 1. og 17.mai under 3 forutsetninger:
• Du er i oppdrag i en periode på minimum 30 dager rundt høytidsdagen.
• Du jobber siste arbeidsdagen før, og første arbeidsdagen etter høytidsdagen.
• Du skulle ha jobbet den ukedagen som høytidsdagen faller på.

Forsikring

Add Persona AS har yrkesskadeforsikring som gjelder for alle våre ansatte. Erstatning gis til ansatte eller de etterlatte ved yrkesskade eller yrkessykdom som fører til varig uførhet eller død. Erstatningens størrelse fastsettes av Trygdeverket. Sjekk med din rådgiver for medlemsbevis/polisenummer og nærmere detaljer rundt dette.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP): Reglene for pensjon fra første krone og første dag gjelder fra 1. januar 2022, med overgangsperiode som gjaldt frem til 30. juni 2022. Reglene innebærer at pensjonsordninger må ha sparing fra første krone (0 G), og at ansatte som er fylt 13 år og har rapporteringspliktig lønn skal meldes inn i ordningen. Add Persona AS etablert OTP i Gjensidige. Dette betyr at du opparbeider alderspensjon gjennom din ansettelse i Add Persona AS. Alle ansatte som har fylt 20 år, som har minst 20 % stilling og som er medlem i Norsk Folketrygd omfattes av ordningen. Les mer om ordningen på Gjensidige sin hjemmeside.

Sykdom

Hvis du blir syk, er det viktig at du informerer Add Persona AS og din arbeidsplass før kl.09.00 dagen det gjelder. Ved lengre sykdomsperiode må kontaktperson holdes oppdatert. Det er viktig å påse at vi og din leder hos oppdragsgiver har mottatt beskjed. Fravær skal meldes inn til din rådgiver i Add Persona på mobil. Dette er et krav for å få utbetalt sykepenger. Det er viktig å kontakte lege ved første fraværsdag dersom fraværet ikke kan dokumenteres med egenmelding. Egenmeldingsperioden er på 3 dager, etter dette må sykdom dokumenters med sykemelding fra lege.

Sykemelding: Du må ha vært i et oppdrag i 4 uker før sykmelding fra lege gir rett til sykepenger. Dette kalles ventetid. Dersom du har et opphold mellom oppdragene på 14 dager eller mer, må ny ventetid opparbeides før ny sykemelding kan benyttes.

Egenmelding: Du må ha vært i oppdrag i minst to måneder før egenmelding kan benyttes.
Dette kalles ventetid. Dersom du har et opphold mellom oppdragene på 14 dager eller mer, må ny ventetid opparbeides før ny egenmelding kan benyttes. Egenmeldingen kan benyttes for inntil tre hele kalenderdager om gangen. Ved nytt sykefravær innen 16 dager, medregnes tidligere fraværsdager der det ikke foreligger sykemelding fra lege. NB. Dersom du er arbeidsufør utover egenmeldingsperioden, tapes retten til sykepenger også for egenmeldingsdager dersom det ikke foreligger sykmelding fra lege første arbeidsdag etter egenmeldingsperioden utløp. Du kan benytte inntil fire egenmeldinger i en 12 måneders periode.

Fravær på grunn av småbarns sykdom: Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, og som er borte fra arbeid på grunn av tilsyn med sykt barn, har rett til sykepenger under fraværet. Retten gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. For å få sykepenger ved barns sykdom, må du ha vært i oppdrag i 4 uker. Dette kalles ventetid. Dersom du har et opphold mellom oppdragene på 14 dager eller mer, må ny ventetid opparbeides for å være berettiget til sykepenger ved barns sykdom. Egenmelding for barns sykdom kan benyttes for inntil tre kalenderdager om gangen. En arbeidstaker som har omsorg for to barn, kan få sykepenger i inntil 10 dager pr. kalenderår. For enslige forsørgere gjelder 20 dager pr. kalenderår. Arbeidstakere som har omsorg for tre eller flere barn, kan få sykepenger for inntil 15 dager pr. kalenderår. For enslige forsørgere gjelder inntil 30 dager pr. kalenderår.

Lønnet og ulønnet permisjon (velferdspermisjon): Den ansatte kan ta ut inntil 5 timer lønnet fravær per kalenderår til helserelaterte tjenester i arbeidstiden. I likhet med annet fravær må dette informeres om og bli godkjent av kontaktperson i Add Persona i forkant av fraværet.

Arbeidsmiljøloven gir ikke rett til fri med lønn fra arbeidsgiver i alle tilfeller, dette gjelder blant annet rett til foreldrepermisjon, utdanningspermisjon, permisjon for å avtjene militærtjeneste med mer. Har du spørsmål om velferdspermisjon eller fravær ta kontakt med din rådgiver i Add Persona AS. Les mer om permisjon her: www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/permisjoner-og-ferie/lonnet-og-ulonnet-permisjon/

Avslutte eget oppdrag?

Dersom kunden gir signaler om avslutning eller forlengelse av ditt oppdrag skal du snarest gi
beskjed til din rådgiver i Add Persona AS. I enkelte tilfeller ønsker kunden å avslutte
oppdraget før den avtalte tid. For å kunne motta lønn for hele oppdragets varighet, plikter
du å godta lignende arbeid hos annen kunde eller i Add Persona AS internt resten av perioden.

Oppsigelse

Når du har akseptert et oppdrag, er du forpliktet til å jobbe ut den tiden oppdraget varer.
Ellers gjelder arbeidsmiljølovens generelle regel om en måneds gjensidig oppsigelsestid, fra
første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

Taushetsplikt

Du kan komme til å arbeide i en rekke forskjellige firmaer og møte mange ulike personer. Du
må betrakte all informasjon som konfidensiell.

Recman -Timeføring, kontrakter og annen informasjon

Som ansatt hos oss fører du timer i Recman. Fint om du gjør deg kjent med systemet og
legger inn kontonummer. og personnummer. I Recman finner du viktige dokumenter som
egenmeldingskjema, personalhåndboken og avtaler rundt arbeidsforholdet. Ikke nøl med å
ta kontakt med vår personalkonsulent Marianne hvis du har none spørsmål om timeføring,
fravær eller avtaler i Recman.


Vårt team

Add Persona er Leverandør til Oppdragsgiver og ønsker å opptre i ryddige former og dette er
forventet av våre kunder. Vi holder jevnlig kontakt med deg og vil følge deg opp per telefon
og møter. Du er velkommen til å kontakte oss for andre ting du måtte lure på.

Marianne R. Husby

Personalkonsulent

Marit Rabbe Husby

Daglig leder/Senior rådgiver

Gro Heitmann

Senior rådgiver
Add Persona AS | Karl Johans gate 8 | 885807542 | www.addpersona.no
Add Persona AS

Tordenskioldsgate 7, 0160 Oslo

+47 415 77 755

Org.nr: 885 807 542